Μεταβίβαση Ακινήτου

​​(Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμος Αρ. 9/65)

Μεταβίβαση ακινήτου σημαίνει τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας ενός ακινήτου από ένα πρόσωπο σε άλλο, με εκούσια πράξη, τόσο αυτού που μεταβιβάζει (δικαιοπάροχου), όσο και αυτού που δέχεται τη μεταβίβαση (δικαιοδόχου).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση

Συμπλήρωση του Εντύπου Μεταβίβασης (τύπος Ν.270). Σ΄ αυτό επισυνάπτεται και το Πιστοποιητικό Εγγραφής (τίτλος) του ακινήτου που μεταβιβάζεται. Αν η μεταβίβαση γίνεται σε Κτηματολογικό Γραφείο, άλλο από αυτό της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, τότε συμπληρώνονται δύο έντυπα.

Συμπλήρωση του Εντύπου Ν.313

Προσκόμιση βεβαιώσεων πληρωμής όλων των δικαιωμάτων, τελών και φόρων που βαρύνουν το ακίνητο που μεταβιβάζεται. Τέτοια δικαιώματα, τέλη και φόροι μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

➤ Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας.

➤ Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών. (Για τους πιο πάνω φόρους, η βεβαίωση εξασφαλίζεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων).

➤ Τέλος αποχέτευσης. (Βεβαίωση από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων).

➤ Δημοτικό Τέλος. (Βεβαίωση από τον Δήμο, στα όρια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο).

➤ Κοινοτικό Τέλος. (Βεβαίωση από την Κοινότητα, στα όρια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο).

Μεταβίβαση

Όλα τα πιο πάνω έγγραφα, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατατίθενται στον Κλάδο Αποδοχής σε οποιοδήποτε από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία ή τα παραρτήματά τους.

Αποδοχή

Η αποδοχή της μεταβίβασης γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Η ταυτόχρονη παρουσία των μερών ενώπιον του αρμόδιου Κτηματολογικού Λειτουργού, ο οποίος αποδέχεται τη μεταβίβαση, είναι απαραίτητη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, έχοντας μαζί τους το Δελτίο Πολιτικής τους Ταυτότητας ή άλλα έγγραφα που δεικνύουν την ταυτότητά τους.

Τα ανίκανα φυσικά πρόσωπα εκπροσωπούνται κατά τη μεταβίβαση από τους Νόμιμους, Δικαστικούς ή άλλους αντιπροσώπους τους.

Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό, τον Νόμο ή την Κανονιστική Πράξη που ρυθμίζει την ύπαρξή τους, αποτελούν τη Διοίκηση του νομικού προσώπου.

Δικαιώματα

Η διαδικασία αποδοχής της μεταβίβασης συμπληρώνεται με τον υπολογισμό και την καταβολή στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας των δικαιωμάτων εγγραφής από τον δικαιοδόχο.

Τα δικαιώματα είναι ανάλογα με το είδος της μεταβίβασης και υπολογίζονται είτε επί της εκτιμημένης αξίας, είτε επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Εκτιμημένη αξία σημαίνει την αξία του ακινήτου, όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στα Μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Χρόνος συμπλήρωσης

Μια μεταβίβαση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συμπληρώνεται περίπου σε μία ( 1 ) ώρα και η εγγραφή των ακινήτων και η παράδοση των τίτλων στους δικαιούχους μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα, αν τα ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιαστούν έγκαιρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο η έκδοση των τίτλων να συμπληρωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες, και αυτό εξαρτάται από τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

Άλλες πληροφορίες

Για περίπλοκες υποθέσεις, το κοινό συμβουλεύεται να απευθύνεται στον αρμόδιο Λειτουργό του Κλάδου Αποδοχής του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου που επισκέπτεται.​