Τί Αναλαμβάνουμε και τι Όχι.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΗΣ

 • Αναλαμβάνουμε, οικιστικά τεμάχια, εμπορικά, βιομηχανικά, τα οποία διαθέτουν τίτλο ιδιοκτησίας, εφόσον οι Ιδιοκτήτες τους ενδιαφέρονται πραγματικά να τα διαθέσουν στην αντικειμενική αγοραία αξία τους, κατά τον χρόνο της ανάθεσης. Επίσης να μην αποτελούν μερίδια και νοουμένου ότι απολαμβάνουν εύκολης πρόσβασης από εγγεγραμμένο δρόμο και δίδουν την δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης τους. Οιαδήποτε υπερ-τιμημένα ακίνητα τα οποία η αιτούμενη τιμή πώλησης τους δεν τεκμηριώνεται από πρόσφατη εκτίμηση, εγκεκριμένου εκτιμητή δεν μας ενδιαφέρουν.
 • Σε περίπτωση Τεμαχίων Γης τα οποία πωλούνται ως μερίδια (αδιαίρετα) αυτά αναλαμβάνονται μόνο, όταν υπάρχει ¹ συμφωνία διανομής κατατεθειμένη στο αρμόδιο Κτηματολόγιο μεταξύ των συγκύριων, συν-ιδιοκτητών, και ² έχει υποβληθεί σχετική αίτηση στο Κτηματολόγιο για την έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας.
 • Αναλαμβάνουμε μεσολάβηση για μεγάλα οικιστικά, αδιαίρετα τεμάχια γης, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διαχωρίσουν σε οικόπεδα, αλλά δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να καταβάλουν τα έξοδα κατασκευής και οικοπεδοποίηση τους. (Τέτοια έξοδα αποτελούν αρχικά την ετοιμασία των σχετικών σχεδίων οικοπεδοποίησης, την αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, την έκδοση της άδειας διαχωρισμού, και τα κόστη κατασκευής όπως ο καθαρισμός, επιπεδοποίηση, διάνοιξη και κατασκευή δρόμων, πεζοδρόμηση και ασφαλτοποίηση, κατασκευή χώρων πρασίνου, και κατασκευή εγκαταστάσεων υπηρεσιών όπως, σημεία ηλεκτροδότησης, σημεία τηλεπικοινωνιών, υδροδότησης κ.τ.λ.)

Η εταιρεία μας ευρίσκεται σε συνεργασία με εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν το ολικό κόστος οικοπεδοποίησης με την αντιπαροχή ίσης με το κόστος κατασκευής αριθμού οικοπέδων που θα συμφωνηθεί από τον διαχωρισμό ο οποίος θα προκύψει. Οιαδήποτε συμφωνία υπογράφετε από την αρχή σε δικηγόρο της αρεσκείας του Ιδιοκτήτη, και η εταιρεία μας μετά το πέρας των εργασιών οικοπεδοποίησης αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση από τον ιδιοκτήτη των οικοπέδων σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την διάθεση τους είτε όλων ή ενός αριθμού εξ’ αυτών.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ /  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 • Αναλαμβάνονται Οικίες, Επαύλεις, νοουμένου ότι διαθέτουν ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας. Εννοείται ότι θα πρέπει να λάβουμε αντίγραφα των σχετικών αδειών ανέγερσης, αρχιτεκτονικά σχέδια κ.τ.λ.
 • Παλαιές Οικοδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις υπό κατεδάφιση για πώληση ως οικόπεδα.
 • Ετοιμοπαράδοτα Διαμερίσματα, Παλαιά και Πρόσφατα.
 • Δεν μας ενδιαφέρουν Γεωργικά τεμάχια, Τεμάχια σε Προστατευόμενες Ζώνες, ή άλλες ζώνες οι οποίες δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση τους και ή οποιαδήποτε τεμάχια τα οποία είναι περίκλειστα και απομονωμένα. Στην περίπτωση μόνον των Γεωργικών Τεμαχίων, αναλαμβάνονται επιλεκτικά εάν αυτά διαθέτουν πρόσβαση από εγγεγραμμένο δρόμο, ευρίσκονται σε αναδασμό ή βρίσκονται σχετικά πάρα πολύ κοντά σε δρόμο.
 • Υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατόπιν σύναψης ειδική συμφωνίας, μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αναλάβουμε τεμάχια γης με εγγεγραμμένο δικαίωμα διάβασης τα οποία ευρίσκονται εντός η όχι μακριά από οικιστική ζώνη.
 • Αναλαμβάνουμε υπό προϋποθέσεις και ανα περίπτωση πάντοτε με ειδική ξεχωριστή συμφωνία, ακίνητα τα οποία εμπίπτουν σε κόκκινα δάνεια, ακίνητα με επικαρπία, ακίνητα αποβιωσάντων, και/ή ακίνητα στα οποία εμπλέκονται δανειστές, ή ανήκουν σε πτωχεύσαντες και/ή εμπλέκεται το τμήμα του εφόρου εταιρειών και επίσημου παραλήπτη.
 • Ακίνητα τα οποία δεν διαθέτουν καθόλου τίτλο ιδιοκτησίας, και πωλούνται με μεταβίβαση (ΠΩΕ) Πωλητηρίου Εγγράφου, αναλαμβάνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντοτε με ξεχωριστούς όρους και διαφορετική κτηματομεσιτική αμοιβή από την συνήθη.
 • Περιπτώσεις με ακίνητα τα οποία αφορούν συνιδιοκτήτες αναλαμβάνονται μόνο με την υπογραφή ειδικής συμφωνίας είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (αν υπάρχει), και εκπροσωπεί όλους τους συγκύριους, ή στην περίπτωση που όλοι οι συν-ιδιοκτήτες συμβληθούν ενυπογράφως μαζί μας και μας παρέχουν την εξουσιοδότηση τους για την διαμεσολάβηση.
 • Ακίνητα με συνοριακές διαφορές, προβληματικές περιπτώσεις, και περιπτώσεις που ευρίσκονται στα δικαστήρια, δεν μας ενδιαφέρουν.

Η προώθηση, διαφήμιση και η διαδικασία εξεύρεσης δυνητικού αγοραστή για το προσφερόμενο ακίνητο σας, ξεκινά πάντα μετά από την γραπτή και ενυπόγραφη ανάθεση του/των Ιδιοκτήτη/των προς το γραφείο μας.

 Σας Ευχαριστούμε